Plan – og miljøutvalget i Bodø kommune har i møte den 20. januar 2021 fattet følgende vedtak:

«Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av detaljregulering for Jensvolldalen, PlanID 2014015 med planbestemmelser datert 17.11.2020 og reguleringsplankart datert 17.11.2020. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet.»

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av denne kunngjøringen. Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2020/8330

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling Plan, Jonas Bjørklund på tlf 75555347 eller epost til jonas.bjorklund@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 8.3.2021

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre.