Bodø bystyre har i møte den 31.03.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Drangsethaugen, Valnes.

Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Drangsethaugen, Valnes, slik det er vist på kart med Plan ID 2021004, datert 26.10.2021, i bestemmelser sist revidert 11.02.2022 og planbeskrivelse datert 26.10.2021.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Plandokumenter tilhørende saken finnes på www.bodo.kommune.no/planprosesser

Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse, fritidsbebyggelse, konsentrert fritidsbebyggelse ved sjøen, havneområde i sjø, samt flere friområder. Videre er det lagt til rette for energianlegg, kommunaltekniske anlegg og bolig/tjenesteyting. Eksisterende veier er regulert inn, i samsvar med dagens situasjon, samt nye internveier og p-plasser i feltet.

Eventuell klage merkes med saksnummer 2021/899 og adresseres til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø.

Frist for å klage på vedtaket er 07.05.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Kjetil Christensen, e-post: kjetil.christensen@bodo.kommune.no.