Vedtak

«Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, slik den er vist på plankart med planID 2018012, datert 13.05.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 13.05.19.

Planbeskrivelsen oppdateres i tråd med endringer i plankart og planbestemmelser.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.»

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av opptil 50 nye fritidsboliger med tilhørende atkomstveier, naust og båtplasser.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon bes tatt kontakt med saksbehandler: Mats Marthinussen, mats.marthinussen@bodo.kommune.no. 

Vedtaket kan påklages innen 3.8.2019.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2018/1770.

Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være framsatt senest 3 år fra denne kunngjøringen.

Dokumenter til saken er tilgjengelig i menyen til høyre.