Vedtak:
«Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Innerdammen, Støver, slik den er vist på plankart med plan id 2016002, sist revidert 29.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 06.05.19.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd»

Planen gir ramme for bygging av boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal og parkering. Det legges til rette for to bygninger med boliger i 2 etasjer, og med totalt 28 små leiligheter. Forslagsstiller er Arbitrasje AS.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av denne kunngjøringen, og med frist den 3.august 2019. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 17/16979.

Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være framsatt senest 3 år fra denne kunngjøringen.

Dokumenter til saken er tilgjengelig i menyen til høyre.