Vedtak

"Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan planID 2015012 med plankart nivå 2 i målestokk 1:2000 i A0-format, datert 04.03.2019, og i bestemmelser datert 04.03.2019. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyret vedtar oppheving av hele eller deler av reguleringsplaner 2505 Vikan Industriområde av 23.04.1980, 2517 RV80 Kvalvåg-Vikan av 11.12.2003 5035 RV80, Løding-Vikan inkl. Tverlandsbrua og 2505_01 Midtre Vikan gnr/bnr 61/2 av 09.12.2004. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Tillegg til pkt. 3.4 i planbestemmelsene: Tiltak i sjø skal gjøres utenom torskens gyteperiode."

 

Vedtaket kan påklages innen 7.10.2019. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune ved Byplan, PB 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

 

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.