Bodø bystyre har i møte den 11. juni 2020 fattet følgende vedtak:

VEDTAK

Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Trålveien 35, slik det er vist på kart med planID 2019001, datert 22.10.2018 med tilhørende planbestemmelser datert 11.05.2020 og planbeskrivelse datert 11.05.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

 

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av boligblokk med tilhørende uteareal og parkeringsanlegg i kjelleren.

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2018/14016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. 

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Plan, Marianne Siiri Marianne.Siiri@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 11. juli 2020.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.