Vedtak

Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Tårnvik Vest slik det er vist på plankart datert 12.7.2019, plan-ID 2014011 med tilhørende bestemmelser datert 23.8.18 og planbeskrivelse datert 16.8.2019.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 11 fritidsboliger, adkomst til fritidsboliger fra Kjerringøyveien og ny nettstasjon. 

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2017/17795.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. 

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Plan, Stian Aase Stian.aase@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 11. juli 2020.

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre