Vedtak:

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Skavdalslia studentboliger, Mørkved. Planen er vist på plankart med planID 2021001, datert 17.11.2021 med tilhørende bestemmelser datert 20.12.2021 og planbeskrivelse datert 20.12.2021.

Som følge av ny plan oppheves deler av følgende reguleringsplan og bebyggelsesplan:

  • Reguleringsplan for Skavdalslia, planID 2402
  • Bebyggelsesplan for Skavdalslia, planID 2402_101

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1. ledd og 12-14, 1. ledd.

Bystyret ber om at det legges til rette for to HC-parkeringer

Oversendes:

"Bystyret ber om at muligheten for busstrasé i tilknytning til studentboligene tas med i arbeidet når ny kollektivplan skal rulleres".

Plandokumenter tilhørende saken finnes på www.bodo.kommune.no/planprosesser.

Hensikten med planen er å legge til rette for nye studentboliger i Skavdalslia med felles uteoppholdsareal. Planen legger også til rette for at eksisterende ball- og lekeplass kan reetableres på med de samme kvalitetene som dagens.

Eventuell klage merkes med saksnummer 2020/8663 og adresseres til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø.

Frist for å klage på vedtaket er 18. juni 2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Stian Aase, e-post; stian.aase@bodo.kommune.no.