Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv slik det er vist på plankart datert 20.4.2020 planID 2018011, og tilhørende bestemmelser datert 23.4.2020. Plankart er delt i 4 kartutsnitt med målestokk 1:1000 merket Bodø kommune og Statens Vegvesen.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Reguleringsplan for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv opphever og erstatter helt eller delvis gjeldende reguleringsplaner som blir berørt av denne planen:

 • Områderegulering for Nedre Hunstad vedtatt 30.3.2017 (planID 2015015)
 • RV 80 Thalleveien – Hunstadmoen vedtatt 17.2.2011 (planID 1263)
 • Fortau Per Helgesens vei vedtatt 16.9.2010 (planID 1254)
 • Petter Engens vei/Fogdveien vedtatt 13.12.2001 (planID 2205)
 • Reguleringsplan Parallellen vedtatt 25.10.2007 (planID 2227)
 • Grønnåsen B12 Sør-Vestre del vedtatt 22.9.1999 (planID 1172_11)
 • Alstad II, Parallellen vedtatt 18.3.1999 (planID 2215_06)
 • Jensvoll gartneri vedtatt 19.2.1998 (planID 1183)
 • Alstad II, reg.endring vedtatt 2.2.1995 (planID 2215_03)
 • Alsgård. Endring reg.plan vedtatt 1.6.1995 (planID 1131_02)
 • Grønnåsen vedtatt 11.2.1993 (planID 1172)
 • Alstad II vedtatt 16.11.1989 (planID 2215_02)
 • Jensvoll, Omr. Sør for RV. 80 vedtatt 26.5.1988 (planID 2221)
 • Bodin Kirkegård utvid. vedtatt 21.1.1988 (planID 1205)
 • Bodin Leirveien/Børsingveien vedtatt 11.10.1984 (planID 1204)
 • RV80 Jensvoll-Hunstadmoen vedtatt 15.6.1979 (planID 1176)
 • RV80 Pars.Skjæringa-Jensvoll vedtatt 15.6.1979 (planID 1175)
 • RV80-pars. Snippen/Skjæringa vedtatt 15.6.1979 (planID 1174)

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, 1. ledd.

Hensikten med planen er å legge til rette for gående og syklende og kollektiv. Dagens trefeltsveg skal bygges om til tofeltsveg og det skal etableres sykkelveg med fortau på sørsiden av rv. 80.

Planforslaget omfatter ca. 2,9 km lang strekning av Rv. 80 fra Hunstadmoen til Bodøelv.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 11.7.2020.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2018/6993.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler, pr. e-post til ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no 

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.