Vedtak:

«Bodø Bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Olav V gate 106, Sentrum, slik det er vist på plankart med plan-ID 2019003, datert 04.02.2020. Tilhørende reguleringsbestemmelser er datert 04.02.2020. Planbeskrivelse er datert 03.02.2020

Vedtaket gjøres meg hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd

Nytt plankart som viser byggehøyder ihht til hinderflatens høyder, angitt som maksimal byggehøyde (MH).

Planbestemmelsenes § 4.1.3 Byggehøyder

Oppdateres med følgende tekst:

Maksimal byggehøyde (MH) er angitt på plankartet med 2-meterskoter. Heishus og takoppbygg for ventilasjon kan være inntil 2,5 m høye og må ikke overstige maksimale byggehøyder. Slike takoppbygg skal være tilbaketrukket og utgjøre maks 20 % av byggets grunnflate. De skal gis en arkitektonisk utforming slik at de utgjør en helhetlig del av byggets form. Bebyggelsen skal uansett ikke overstige en gesimshøyde på 12 meter med unntak av takoppbygg. Det må ikke etableres bygg eller anlegg som gjennomtrenger restriksjonsplanen for Bodø lufthavn.

Kap 6.3.1. i planbeskrivelsen oppdateres med følgende tekst:

Plankartet viser maksimale byggehøyder (MH) i moh for hver 2 m høyde i tråd med restriksjonsplanen for Bodø lufthavn. Mellom høydekotene finnes maksimal tillatt byggehøyde ved å interpolere.

Reguleringsbestemmelsene gir adgang til at trapperom/heis kan stikke opp over maksimal tillatt gesimshøyde, dog må restriksjonshøyden (maksimal byggehøyde) i restriksjonsplanen for lufthavnen følges.»

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av området innenfor kommuneplanens arealdel. Det ltilrettelegges for kombinert bebyggelse og anlegg: forretning/industri. Forretning skal være transport- eller lagerkrevende virksomhet som ikke er kundeintensiv. Det legges til rette for salg av biler. Kontorer og verksted tillates, men skal være underordnet salg av biler.

Planområdet ligger på Plassmyra, vest for Flymuseet og nord for dagens lufthavn. Forslagsstiller er Sulland Eiendom AS. Plankonsulent er Boarch arkitekter AS.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist den 7.3.2020

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no. Merket arkivsak 2019/252.

Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest tre år fra denne kunngjøringen

Eventuelle spørsmål rettes saksbehandler, e-post;  Stian.aase@bodo.kommune.no, , tlf; 979 63 168

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.