Vedtak:
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Munarvollveien 2 slik det er vist på plankart datert 06.01.2020 med plan ID 2019014 og tilhørende bestemmelser datert 26.03.2020 og planbeskrivelse datert 26.03.2020. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
Bystyret vedtar delvis oppheving av reguleringsplan for Bertnes, plan ID 2500 og delvis oppheving av reguleringsendring for Munarvollen Industriområde, plan Id 2503_01. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 

Planområdet ligger på Bertnes ved Munarvollveien.

PlankartPlankart.

 Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av lager i tilknytning til eksisterende kontorbebyggelse. I tillegg skal det tilrettelegges for parkering og gang- og sykkelveg langs Rv. 80.  Planforslaget opprettholder adkomst fra Munarvollveien. 

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 13.6.2020.
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Byutvikling Plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2017/17927.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler David Losvik 
Epost: David.Losvik@bodo.kommune.no

Sakens dokumenter kan lastes ned fra menyen til høyre.