Bodø Bystyre har i møte den 04.02.2021 vedtatt detaljregulering for Mørkved handelsområde.

Vedtak

1.Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Mørkved handelsområde slik det er vist på plankart datert 15.10.2020, plan-ID 2018007 med tilhørende bestemmelser datert 05.01.2021 og planbeskrivelse datert 25.05.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd.

2.Bodø bystyre vedtar å oppheve deler av detaljreguleringsplan for Mørkvedlia idrettspark (planID 2423), reguleringsplan for industriområde Bertnes (planID 2503), reguleringsplan Mørkved-Bertnes (plan ID2506) og områderegulering Mørkved Sør (plan ID2524) som erstattes med detaljreguleringsplan for Mørkved handelsområde.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, 1. ledd.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av handel med plasskrevende varer på Mørkved handelsområde sør for rv. 80. Atkomst er planlagt med ny rundkjøring på rv. 80 og etablering av nye kommunale veier innenfor planområdet. Området ligger inne i kommuneplanens arealdel 2018-2030 og planforslaget er samsvar med gjeldende overordnet plan. Planen er endret etter første gangs behandling i plan- og miljøutvalget 25.11.2020 ved at detaljhandel er tatt ut som formål i planbestemmelsene.

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2018/3298. Frist for å klage på vedtaket er 08. mars 2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Trond Eivind Åmo, e-post: trond.eivind.åmo@bodo.kommune.no