Vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar endring av detaljreguleringsplan for del av Mølnbakken, Tverlandet, planID 2018004, med nytt plankart datert 09.01.23 og nye bestemmelser datert 30.03.23. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, 2 ledd.

Reguleringsendringen gikk ut på å flytte regulert uteoppholdsareal fra vest til sør på tomta, fjerne krav om utadrettede funksjoner og fellesarealer i byggets 1. etasje, øke andelen av bygget som kan bygges inntil 4 etasjer samt åpne for inntil 8 parkeringsplasser på bakken. I tillegg ble det gjort andre mindre endringer i plankart og bestemmelser.

Frist for å klage på vedtaket er 09.06.23.

Eventuell klage rettes til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller via epost til  postmottak@bodo.kommune.no merket saksnummer 2022/42.

Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være framsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l. finnes menyen under.