Bodø bystyre har i møte den 9. desember 2020 vedtatt detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden.

Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden slik det er vist på plankart med plan-ID 2020003, datert 19.8.2020 med tilhørende bestemmelser datert 17.9.2020 og planbeskrivelse datert 26.8.2020.

Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens 12-12, 1. ledd.

Bystyret vedtar oppheving av reguleringsplan for Kvalvikodden næringsområde med plan-ID 1299 og delvis oppheving av områderegulering for Kvalvikodden med plan-ID 1296.

Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens § 12-14.

Hensikten med planen er å legge til rette for at det kan tas ut masser for å dekke behovet for plastringstein til den nye lufthavnen. Planen legger også til rette for at massene skal kunne skipes ut med lekter fra utsiden av Kvalvikodden.

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2020/540. Frist for å klage på vedtaket er 18. januar 2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Stian Aase, stian.aase@bodo.kommune.no.