Vedtak:

«Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Lillevollen 1, Rønvik, slik den er vist på plankart med planID 2018017, sist revidert 28.01.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse sist datert 28.01.2020. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.»

Hensikten med planen er å legge til rette for ny bebyggelse som ivaretar hensynet til det eksisterende vernete gårdstunet på eiendommen. Det er lagt til rette for inntil 9 nye boenheter i tomanns- og/eller tremannsboliger i sørvestlige del av eiendommen, med adkomst fra Lillevollen. Disse skal i form og volum tilpasses den vernede bebyggelsen. I tillegg foreslås 4 stedstilpassede rekkehus med atkomst fra Stordalsveien i øvre del av eiendommen.

Planområdet ligger øverst på Vollen i Rønvik. Forslagsstiller er Byggpartner AS, og plankonsulent har vært Blink Hus arkikteter AS, nå Mestergruppen Arkitekter AS.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 9.5.2020.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Byutvikling Plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2017/17383.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler, pr. e-post til kristin.stavnes.jordbru@bodo.kommune.no eller pr telefon 97 97 98 36.

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.