Bodø bystyre har i møte den 16. juni 2022 fattet følgende vedtak: 

Vedtak 

«Bodø Bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Kvartal 10, slik det er vist på plankart med PlanID 2020005 datert 26.03.2021, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 26.04.2022 og planbeskrivelse datert 02.12.2021.»

Reguleringsplanen legger opp til utbygging av totalt 120 boliger, fordelt på to nye boligblokker og i de fire byggene i kvartalet som skal beholdes. Den øvrige bebyggelsen i planområdet forutsettes revet. I tillegg åpnes det for forretning, kontor og tjenesteyting i 1 etasje. Uteoppholdsareal kan etableres på lokk, takterrasser og i Storgata, og det legges opp til et begrenset antall parkeringsplasser i bygningsmassen med adkomst fra Sjøgata. Tre av byggene er omfattet av hensynsone kulturmiljø, og det er gitt bestemmelser for hvordan disse kan ombygges.  Planområdet er en del av områdereguleringen for Storgatakvartalene. Forslagsstiller er Storgata Utvikling AS og plankonsulent er LPO Norconsult.  

Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2019/9149. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved jonas.bjorklund@bodo.kommune.no. Frist for å klage på vedtaket er 23. juli2022.  

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre.