Vedtak: 
Bodø bystyre har i møte 11.6.2020 vedtatt detaljregulering for Ilstad aktivitetspark.

Vedtak: Bodø bystyre vedtar detaljregulering av Ilstad Aktivitetspark slik den vist på plankart datert 11.01.2019 med plan ID 2017007 og tilhørende bestemmelser datert 28.4.2020 og planbeskrivelse datert 28.4.2020.

Bestemmelsene oppdateres med følgende tilføyinger: 
* Veier, stier, parkering o.l. skal, så langt det lar seg gjøre, anlegges ved bruk av stedlige masser fra planområdet. 

* Anleggsmaskiner skal dekontamineres for ”blindpassasjerer” før de sendes inn i området. 

* Inngrep i Kvitbergmyran og Stormyra skal skje uten drenerende effekt som endrer på de naturlige vannstandsnivåene.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 1. ledd

Illustrasjon viser planområdet på Ilstad

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for motorsportanlegg, nasjonalt gokartanlegg, klatrepark, trial og forskjellige andre typer aktiviteter på Ilstad, Tverlandet.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist 16.07.2020

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Byutvikling Plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2017/8834.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler David Losvik

Epost: David.Losvik@bodo.kommune.no

Sakens dokumenter kan lastes ned fra menyen til høyre