Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg på Langstranda, Sentrum. Planen er vist med på plankart med planID 2021011 datert 22.2.2022 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 12.5.2022 og planbeskrivelse datert 12.5.2022.

Planen opphever og erstatter deler av reguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 2013002)

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1. ledd og 12-14, 2. ledd.

Hensikten med planen erå legge til rette for hydrogenanlegg på Langstranda med tilhørende kai- og bunkringsanlegg. 

Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2021/5323. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved stian.aase@bodo.kommune.noFrist for å klage på vedtaket er 23. juli 2022.  

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre.