Bodø bystyre har i møte den 29.oktober 2020 fattet følgende vedtak:

Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Hammarn 6, Sentrum, Bodø Radio, slik det er vist på kart med planID 2019019, datert 15.05.2020 vertikalnivå 1 og 2 med tilhørende planbestemmelser datert 14.09.2020 og planbeskrivelse datert 16.09.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Hensikten med planen er å legge til rette for blokkbebyggelse i 5 etasjer med en tilbaketrukket 6. etasje med p-kjeller på tomta til tidligere Bodø Radio i sentrum bydel.

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2019/8900.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. 

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Plan, Marianne Siiri Marianne.Siiri@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 21. november 2020.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre