Vedtak:

  1. Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Eventyrhaugen, Mørkved. Planen er vist på plankart vertikalnivå 1 og 2 med plan-ID 2017009, datert 02.07.2021 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 02.7.2021 og planbeskrivelse datert 02.07.2021.
  2. Som en følge av den nye planen oppheves deler av følgende planer:
  • Reguleringsplan for Trollmyra, PlanID 2414
  • Områdereguleringsplan for Mørkved sør, PlanID 2524
  • Bebyggelsesplan for Trollmyra selvbyggerfeltene B8, B9 og B10, PlanID 2414_101
  • Bebyggelsesplan for Mørkvedveien, Østre del, PlanID 2414_104

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 1. ledd.

  1. Bystyret ber om at barn og unge i nærområdet sikres mulighet til å medvirke til utforminga av uteoppholdsareal BUT og fremtidig friområde o_GF.

Punkt 3 i bystyrets vedtak om at barn og unge skal medvirke i planleggingen av friområdet er ivaretatt slik:

Det er lagt inn 3 endringer i planens bestemmelser iht punktene 2.5 Uteoppholdsareal, 4.3.1 Friområde (0_GF), 7.3 Før igangsettelse (felt BBB).

Det vises til bestemmelsene i høyre sidemarg.

Bodø kommune vurderer at denne endringen ikke utløser krav om ny høring og offentlig ettersyn.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av opptil 90 boliger i ulike størrelser med tilhørende parkeringskjeller, uteoppholdsareal, offentlig friområde og teknisk infrastruktur. Det legges opp til 40 % - BYA utnyttelse i en bebyggelse bestående av 3 blokker i opptil 3-4 etasjer.

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2017/11760. Frist for å klage på vedtaket er 05.02.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Marianne Siiri,

e-post; marianne.siiri@bodo.kommune.no.