Vedtak

Bystyret vedtar detaljreguleringsplan slik det kommer frem av reguleringskart med planID 2019015, datert 29.4.2021 med tilhørende bestemmelser datert 4.5.2021 og planbeskrivelse datert 2.3.2021.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd.

Bystyret vedtar delvis oppheving av følgende planer:

 • PlanID 1210, Bebyggelsesplan for Kvartal 20, 1996
 • PlanID 1160, Snippen Fischerbygget, 1995
 • PlanID 1256, Områderegulering Bodø Stamnetterminal, 2011
 • PlanID 1033, Kvartal 39, 2008
 • PlanID 1173_01, Kvartal 15, reg. endring 1997
 • PlanID 1215, Østre Skolepark, kvartal 31 og 32, 2002
 • PlanID 2017002, Områderegulering Storgatekvartalene 9, 10 17, 18 og 19, 2018
 • PlanID 2015009, Detaljreguleringsplan for Rådhuset, 2015
 • PlanID 1212_A, Bodø torg og deler av Torvgata, 1999
 • PlanID 1147, Kvartal 26, 2000
 • PlanID 1043, Reguleringsplan for Nerbyen, Kvartalene 21, 22, 21 og 24, 2009
 • PlanID 1055, Kvartal 25, Felt B8, Bodø 2011
 • PlanID 2015002, Detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, 2015
 • PlanID 1295_01, Detaljregulering for Kvartal 22, 2015
 • PlanID 2015006, Detaljregulering for kvartal 30

 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-14.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Dronningens gate er utpekt som sykkelrute til viktige målpunkter i sentrum – i kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025. Viktige målsetninger i kommunedelplanen er at flere skal ta i bruk sykkel som transportmiddel; det skal være trygt og oppleves trygt å sykle i Bodø. Det skal være god fremkommelighet hele året.

Målet for reguleringsplanen er at Dronningens gate blir en naturlig trasé å velge som syklist inn til og ut fra sentrum. Planen skal ivareta målsettingen i sykkelplanen, samtidig som Dronningens gate ivaretas som boliggate, kollektivgate og sentrumsgate med handel og service.

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Frist for å klage på vedtaket settes til 21.8.21.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Stian Aase, Stian.aase@bodo.kommune.no