Vedtak

Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd, reguleringsplan for en del av Mølnbakken, Tverlandet sentrum, slik der er vist på plankart merket Bodø kommune datert 12.11.2018 og i bestemmelser sist endret 07.02.2019 med tilhørende planbeskrivelse datert 07.02.2019.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ca. 20 boliger med tilhørende parkeringskjeller. Planen skal legge til rette for leiligheter som i første omgang er øremerket eldre, men som på sikt skal kunne videreselges til andre brukergrupper. Prosjektet vil være universelt utformet.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2017/11276.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Eventuelle spørsmål rettes saksbehandler, Jonas Bjørklund, epost; jonas.bjorklund@bodo.kommune.no

Dokumenter til saken er tilgjengelig i menyen til høyre.