Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan 2019004 Detaljregulering for Burøyveien 27. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:750 i A1, merket Bodø kommune datert 10.07.2019 og i bestemmelser sist endret 17.09.2019, og planbeskrivelse datert 10.07.2019. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyret vedtar oppheving av hele eller deler av reguleringsplaner – 1092 Burøya av 03.12.1973, 1092_01 Burøya reg.plan av 07.05.1987, 1094 Reguleringsplan for del av Burøya og Langskjæret av 15.02.2001, 1282 områderegulering av Ytre havn – Lille Hjartøy av 24.05.2013 og 2017006 Deponi Langskjæret av 29.06.2018. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Hensikten med planen er å legge til rette for å etablere ny produksjonslinje og utvide landarealet vest ved å fylle ut i sjø, samt flere ombygginger og delvis transformasjon av området for Bodø sildoljefabrikk på sikt. Tidligere reguleringsplan var gammel og utdatert og var til hinder for en smidig utvikling av området. Den oppdaterte reguleringsplanen legger til rette for opprydding i de trafikale forholdene slik at de blir i tråd med igangsatt omlegging av Nyholmen/Burøyveien iht. reguleringsplan for Lille Hjartøy-Ytre Havn (planID 1282) og Langskjæret deponi (planID 2017006).

For spørsmål knyttet til planen eller vedtaket, ta kontakt med saksbehandler Trond Åmo: trond.eivind.amo@bodo.kommune.no. 

Vedtaket kan påklages innen 02.12.2019. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune ved Byplan, PB 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2019/1094.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Dokumenter til saken er tilgjengelig i menyen til høyre.