Bodø bystyre har i sak PS 20/153 i møte den 29.10.2020 gjort følgende vedtak:

Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Burøyveien 11 slik det er vist på plankart datert 19.06.2020, plan-ID 2019016 med tilhørende bestemmelser datert 19.06.20 og planbeskrivelse datert 19.06.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd.

Detaljreguleringsplan for Burøyveien opphever og erstatter helt eller delvis gjeldende reguleringsplaner som blir berørt av denne planen:

Områdereguleringsplan for Lille Hjartøy – Ytre havn med planid 1282, vedtatt 24.05.2013

Områdereguleringsplan for Kvalvikodden, Alt. 1 med planid 1296, vedtatt 21.03.2013

Reguleringsplan for del av Valen med planid 1171, vedtatt 12.10.2000

Reguleringsplan for Burøyveien 12 med palnid 1258, vedtatt 15.06.2017

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, 1. ledd.

 

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2019/7238.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Plan, Trond Åmo trond.eivind.amo@bodo.kommune.no.

Frist for å klage er 30.11.2020.

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre