Vedtak:

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for B14 Oddan, Tverlandet, slik det er vist på plankart datert 23.04.2020, plan-ID 2018008 med tilhørende bestemmelser datert 16.07.2020 og planbeskrivelse datert 16.07.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd.

Bystyret viser til uttalelse fra Nordland fylkeskommune datert 1.4.20, der Bodø kommune bes vurdere å sikre en bedre forbindelse mellom planområdet og boligområdene i nord gjennom en forlengelse av veien Torvmyra. Naboeiendommen 71/80 er eid av Bodø kommune. Bystyret ber om at det foretas Barnetråkk-kartlegginger på Tverlandet, og om at opparbeidelse av turvei/stiforbindelse vurderes ved behov.

Forslag til endring av planbestemmelsenes pkt. 7.5:

"Før ferdigattest for første boenhet kan gis, skal fortau langs vei SKV2 langs plangrense og fortau langs Tverlandsveien fra SKV2 til Gapsletta være ferdig opparbeidet."

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune ved Byutvikling, PB 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no. Vedtaket kan påklages innen 18.01.2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre.