Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan 2019002 Detaljregulering av Burøyveien 10. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000 i A3, merket Bodø kommune datert 19.09.2019 og i bestemmelser sist endret 11.12.2019, og planbeskrivelse datert 07.10.2019.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Vedtaket kan påklages innen 07.03.2020.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune ved Byutvikling Plan, PB 319, 8001 Bodø eller via epost postmottak@bodo.kommune.no 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.