Om tiltaket og søker

Iris Produksjon AS søker om tillatelse til mottak og sortering av farlig avfall, samtidig mellomlagring av inntil 300 tonn farlig avfall, og behandling av inntil 1700 tonn kreosot- og trykkimpregnert trevirke i året.

Bedriften har til nå drevet denne virksomheten gjennom tillatelsen til Iris Salten IKS på Vikan avfallsplass, og søker nå om økte rammer for lagring og behandling av farlig avfall på samme sted.

På Vikan avfallsplass har bedriftene Iris Salten IKS og Iris Produksjon AS også tillatelse til blant annet mottak av ordinært og farlig avfall, deponi, kompostering, og mottak og behandling av kasserte kjøretøy og fritidsbåter.

Hva er farlig avfall?

I følge avfallsforskriften er det avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Vanlige eksempler er oljeforurenset avfall, rengjøringsmidler, gasser, avfall med tungmetaller og kerosot- og trykkimpregnert trevirke.

På Miljøstatus.no kan du lese mer om kreosot- og trykkimpregnert treavfall.

Hvorfor trenger man tillatelse til mottak av farlig avfall?

Det finnes mange typer farlig avfall, og det stilles flere krav til hvordan dette skal håndteres på en trygg måte. Minimumskravene til slike anlegg er gitt i vedlegg 4 til avfallsforskriften kapittel 11. Den som håndterer farlig avfall skal ha tillatelse etter fourensningsloven § 11. Når Fylkesmannen gir en eventuell tillatelse til håndtering av farlig avfall, kan vi stille strengere krav enn de som er gitt i forskriften.

Behandling av farlig avfall trenger også egen tillatelse. Her er det Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet. Fylkesmannen i Nordland har fått delegert denne myndigheten fra Miljødirektoratet til å behandle søknaden fra Iris Produksjon AS som også omfatter behandling av kreosot- og trykkimpregnert trevirke.

Høring

Søknaden er tilgjengelig i menyen til høyre.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 66. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost(@)fylkesmannen.no innen 09. juni 2020.