Om tiltaket og søker

Iris Salten IKS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven for å motta og deponere masser som er forurenset med PFAS (perfluorerte stoffer), på deponiet ved Vikan avfallsplass. Bedriften har tillatelse til å motta og deponere forurensede masser, men Miljødirektoratet gikk i 2017 ut med at bedrifter som ønsker å ta imot PFAS-forurensede masser må søke om endring i tillatelsen fordi det skal stilles vilkår i tillatelsen for å håndtere særskilte utfordringer med perfluorerte stoffer.

Iris Salten IKS ønsker å kunne tilby denne tjenesten ettersom det pågår flere opprydningsprosjekter i PFAS-forurenset grunn, særlig i forbindelse med opprydding og nybygging ved Bodø flystasjon.

Bedriften søker om tillatelse til mottak og deponering av inntil 150 000 tonn PFAS-holdige masser. Det skal ikke deponeres masser som regnes som farlig avfall, og PFAS-massene skal deponeres i en egen separat celle med ekstra bunn- og sidetetting med egen sigevannsoppsamling og -rensing.

På Vikan avfallsplass har bedriftene Iris Salten IKS og Iris Produksjon AS også tillatelse til blant annet mottak av ordinært og farlig avfall, kompostering, og mottak og behandling av kasserte kjøretøy og fritidsbåter.

Hva er PFAS-masser?

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Fram til nå har PFOS og PFOA fått mest oppmerksomhet, og begge er strengt regulert i Norge. Også andre PFASer har vist seg å være svært miljøskadelige. Flere PFASer er nå oppført på norske myndigheters prioritetsliste, og målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av disse PFASene, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020. På Miljøstatus.no kan du lese mer om disse stoffene.

PFASer har vært brukt både i industrielle prosesser og forbrukerprodukter siden 1950-tallet. Tidligere bruk av PFOS og andre PFASer i brannskum har forurenset grunnen på brannøvingssteder og flyplasser. Stoffene kan fortsatt lekke ut til omgivelsene, blant annet fordi de siger ned og ut fra grunnen. I enkelte områder finnes stoffene i høye konsentrasjoner i grunnvannet, overflatevannet og for eksempel i fisk. Flere av Avinors og Forsvarets flyplasser har satt i gang arbeid med utredning av risiko og tiltak, i tillegg til opprydding.

Resulterende gravemasser fra slike tiltak kan ha varierende grad av forurensning av PFASer. Slike gravemasser må leveres til anlegg og deponi som har tillatelse til å ta imot, behandle eller deponere dette på en måte som forårsaker minst mulig spredning av de miljøskadelige stoffene.

Hvorfor må deponier ha endringer i tillatelsen for å ta imot slike masser?

Avfall som inneholder PFOS og andre perfluorerte stoffer kan føre til problemer for deponier som med hensyn til utforming og driftsmåter ikke er tilpasset deponering av disse stoffene. Slik deponering kan gi utslipp som ikke var påtenkt da tillatelsen til det enkelte deponi ble gitt, og dermed utløse krav om endringer i tillatelsen. Miljødirektoratet har sagt at Fylkesmannen skal følge opp at deponier ikke tar imot PFAS-holdige masser uten at tillatelsen har spesifikke krav og vilkår knyttet til håndteringen av disse massene.

Fylkesmannen vil, når vi gir en eventuell tillatelse til deponering av PFAS-masser, vurdere å stille særskilte krav for følgende tema:

  • Krav om egne celler for PFAS-masser og avmerking på kart
  • Krav om ekstra bunn– og sidetetting i slike celler
  • Krav om egen sigevannsoppsamling og –rensing for disse cellene
  • Krav om trinnvis avslutning med tett membran, evt. også krav om hvor lenge deponicellen kan være åpen og i bruk.
  • Krav om revidert overvåkningsprogram for å avdekke eventuell utlekking av PFAS-stoffer

Høring

Søknaden er tilgjengelig i menyen til høyre.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 66. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost(@)fylkesmannen.no innen 09. juni 2020.