Prosjektet planlegges utført fra november 2019 og innen 1.2.2020. Det søkes om tillatelse til å mudre 125 m3 i sjø over et område på 250 m2. I tillegg søkes det om å fylle ut ca. 10.000 m3 masser over et område på ca. 1400 m2. Vanndybden på stedet er 0-7,5 meter.


Det har blitt utført prøvetaking av overflatesediment (0-10 cm) fra 3 stasjoner i det planlagte
utfyllingsområdet, i tillegg til en prøve fra en referansestasjon like utenfor tiltaksområdet.
Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i prøvetatt sediment tilsvarer tilstandsklasse II (god miljøtilstand) for alle stoffer innenfor tiltaksområdet, mens tjærestoffene (PAH) antracen og pyren i referansestasjonen utenfor utfyllingsområdet tilsvarer tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand).


Fylkesmannen har gått gjennom kunnskapsbasene Artsdatabanken, Naturbase, Fiskeridirektoratets kartbase og Lakseregisteret. Det er registrert truede fuglearter (alke og sjøorre) nær tiltaksområdet. Tiltaket grenser også til et hekkeområde for vipe (sterkt truet), storspove (sårbar), fiskemåke (nær truet) og rødstilk. Det er registrert et lokalt viktig ålegressområde ca. 600 m øst for tiltaksområdet. Elvemusling (sårbar) er funnet i Mølnelva med utløp øst for tiltaksområdet. Hele Skjærstadfjorden, inkludert tiltaksområdet er oppgitt som lokalt viktig gyteområde for torsk.


Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Bodø kommune og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 24. oktober 2019.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.