Hensikten med planen er å utvikle hele kvartalet, og legge til rette for ny bruk gjennom en kombinasjon av vern, riving og nybygg. Det legges til rette for totalt 120 nye boliger fordelt på to nye boligblokker og eksisterende bygg. Planforslaget inneholder også rundt 2600 m² nye nærings- og kontorlokaler i tillegg til eksisterende. Frist for uttalelse er 19. februar 2022.

Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Kvartal 10, sentrum kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Forslagsstiller er Storgata Utvikling AS, og plankonsulent er LPO Arkitekter.

Det avholdes informasjonsmøte om planforslaget  02. februar klokken 18.00. Klikk her for å delta i møtet

Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus og Stormen Bibliotek. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: jonas.bjorklund@bodo.kommune.no tlf 75 55 53 47.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2019/9149. Høringsfristen er 19.februar 2022.