Kommuneplanens samfunnsdel: 

  • skaper en forståelse for de langsiktige utfordringene vi står overfor, hvilke ressurser vi har tilgjengelig og hvilke krefter som kan spille på lag. 
  • har et tydelig og sterkt innbygger- og samfunnsperspektiv, og er sektorovergripende.
  • er politikken og administrasjonens viktigste styringsverktøy for bystyreperioden. 
  • definerer tydelige og relevante samfunnsmål fram mot 2036, med satsingsområder og tilhørende strategiske veivalg som underbygger miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig vekst. 
  • gir føringer for annet planarbeid i kommunen og de økonomiske hovedprioriteringene i kommunens handlings- og økonomiplan.
  • har en visjon for hele kommunen - denne blir samfunnsplanens tittel.
  • arealstrategien er broen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og peker på hvordan arealbruken skal bidra til å løse målene i samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens masterplan og skal gi retning for utvikling av Bodøsamfunnet de neste tiårene.

HVA SKAL BODØSAMFUNNET VÆRE I FRAMTIDA?

Bodø/Bådåddjo er en allsidig kommune i rask utvikling. De neste tiårene vil vi møte en rekke utfordringer vi må løse. Og vi vil kunne skape et hav av muligheter - sammen. 


Vi ønsker innbyggernes forslag, ideer og meninger om hvordan Bodø og livene vi lever her kan utvikles best mulig. Hva gjør livet godt å leve i Bodø? Hva bør forbedres? Hva bør vi satse på i utviklingen framover?


Samfunnsplanen løfter blikket langt fram i tid, og retter fokus mot noen satsingsområder vi i Bodø har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med, og som møter utfordringene på en god måte.

Følgende fire satsingsområder og underliggende strategier er på høring: 
 

Fire satsingsområder
Folk, fellesskap og bli-lystAnsvar for natur og klimaTrygt samfunn, robust beredskapInnovasjon og endringskraft
Bodøs innbyggere skal ha tilbud og tjenester som gir god folkehelse og gode oppvekst- og levekår. 
Bodø skal redusere direkte og indirekte klimagassutslipp.Bodø skal jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Bodø skal være en internasjonal arena for forskning, utvikling og innovasjon 
Bodø skal ha attraktive og gode lokalsamfunn. 
I Bodø skal vi bevare, styrke og restaurere natur. Bodø skal ha en sikker kritisk infrastuktur og evne til å utføre kritiske samfunnsfunksjoner. Bodø skal gå i front for grønn konkurransekraft knyttet til FoUI-sektoren. 
Bodø skal ha et inkluderende arbeids- og næringsliv, som lykkes med rekruttering. 
Bodø skal ha et konkurransedyktig og sirkulært næringsliv.Klimatilpasning skal være en integrert del av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Bodø skal være en attraktiv student- og universitetsby.
Bodøs innbyggere opplever tilhørighet og mulighet for deltakelse og påvirkning. 
Bodø skal være mer selvforsynt med grønn og/eller ren energi og bruke den effektivt. Bodø skal ha en robust mat- og forsyningsberedskap. Vi vil utvikle og styrke kommunale tjenester - kompetanse, kvalitet og innovasjon i alle ledd. 
Bodø skal ha et variert fritids- og kulturliv. I Bodø skal det være enkelt å velge miljøvennlig og leve gode liv med lavt forbruk. Bodø kommune skal være en tydelig og profesjonell totalberedskapsaktør. 

LES HØRINGSUTKASTET


Høringsutkast: Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi (PDF) (18MB)

INNSENDING AV INNSPILL

Innspill merkes med saksnummer 2023/9471 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.

Frist for å komme med innspill er 1. september 2024.