Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 vil erstatte gjeldende arealdel som ble vedtatt i 2018. Den gjeldende planen er tilgjengelig her.

Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø. Samtidig skal distriktene ha mulighet for utvikling. Planen skal gi tydelige rammer for de som vil bygge og være et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen skal gi forutsigbarhet i arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne, og bidra til vekst.

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til ny kommuneplanens arealdel har nå vært på høring og offentlig ettersyn. Vi håper at alle som har interesse for hvordan arealene i kommunen forvaltes og utvikles fikk satt seg inn i de endringer som foreslås og eventuelt kom med merknader til planforslaget.

Alle endringer er samlet og beskrevet i dokumentet som heter endringsnotat (PDF, 7MB). I plankartet vises alle endringer med en litt mørkere farge slik at det skal være enkelt å se hva som er nytt. Plankartet leses best på kommunens kartportal eller i fortellerkart

For enkelhets skyld er det laget et digitalt fortellerkart/storymap som tar for seg endringene i plankartet. Du finner den ved å klikke på fortellerkart i avsnittet over. Der kan man for eksempel bruke "slide-funksjonen" for å se hvordan arealbruken er i dag og hvordan den foreslås endret. Fortellerkartet fungerer best når det åpnes i Microsoft Edge nettleseren.

Alternativer som sendes på høring

Planforslaget omfatter alternative forslag for to områder: Lille Hjartøy og boligfelt på Tverlandet. Kommunen ønsket synspunkter på hvilke alternativer som burde velges.

Lille Hjartøy

Alternativ 1Alternativ 2

Arealformål på Lille Hjartøy var på høring med to alternativer. Ett hvor dagens arealbruk for næringsområde beholdes (venstre/øverst) og ett hvor næringsområdet tas ut og erstattes av landbruks-, natur-, og friluftsområde samt reindrift (høyre/nederst). 

I konsekvensutredning er det gjort en vurdering av fremtidig arealformål for Lille Hjartøy.

Tverlandet

For områdene som i gjeldende kommunedelplan er kalt B13, B10 og B16 ble det sendt to alternativer på høring:

Område B10 og B16:

Alternativ 2bAlternativ 1b

I alternativ 1 (venstre/øverst) videreføres en nordvestlige delen av B10 og B16 til boligformål (gult). Resten av B10 og B16 endres til LNFR-område (grønt).

I alternativ 2 (høyre/nederst) endres B10 og B16 fra boligformål til LNFR-område (grønt).

B13:

Alternativ 1aAlternativ 2a

I alternativ 1 (venstre) videreføres den østlige delen av B13 til boligformål (gult), mens den vestlige delen endres til LNFR-område (grønt).

I alternativ 2 (høyre) endres B13 fra boligformål til LNFR-område (grønt).

Høringsdokumenter

Dokumentene til planforslaget er tilgjengelig i menyen til høyre (nederst dersom dette leses på liten skjerm)

Trykte utgaver var i tillegg tilgjengelig på Stormen bibliotek, servicetorgene i Bodø rådhus og i Misvær, Nærmiljøkontoret i Saltstraumen og Nærbutikken på Kjerringøy. Disse ble tatt bort etter at høringsfristen gikk ut.

Informasjonsmøter

Det har blitt avholdt digitale folkemøter i høringsperioden. Møtene hadde fokus på ulike deler av kommunen:

Kjerringøy og Nordsia            Tirsdag 18.1   kl. 1800.

Saltstraumen                           Onsdag 19.1   kl. 1900.

Væran                                         Torsdag 20.1  kl. 1730.

Skjerstad                                   Torsdag 20.1   kl. 1930.

Tverlandet                                Onsdag 26.1    kl. 1900.

Bodø sentrum                          Torsdag 27.1   kl. 1800.

Dersom du ikke hadde anledning til å delta på folkemøtene kan du se opptak fra møtet om Bodø sentrum i videoen under.

 

 

 

 

 

Utover folkemøtene ønsket kommunen å gjennomføre møter i høringsperioden med alle som ønsket dette.

Dersom det er aktuelt ber vi om at dere tar kontakt for å avtale tidspunkt.

Kontaktperson

For spørsmål knyttet til plandokument, høring, møter eller annet knyttet til planarbeidet:

Uttalelser

Uttalelser til kommuneplanens arealdel merkes med 2020/5962 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.

En kunne også bruke digital innbyggerdialog hvor man kan slå på og av aktuelle kartlag, tegne og beskrive i plankartet for så å sende inn uttalelse/merknad på konkrete områder. Innbyggerdialogen fungerer best når den åpnes i Microsoft Edge nettleseren.

Digital innbyggerdialog er tatt ned etter høringsfristen.

Frist for å gi uttalelse var 20. februar 2022.

Gjennomgang av uttalelsene er startet nå som fristen er ute og de kommer til å bli offentliggjort på denne siden så fort vi har fått oversikt over alle som er kommet inn.

Fremdrift og milepæler

Første halvdel av 2021

  • Planprogrammet ble fastsatt i bystyrets møte den 25. mars
  • Frem mot sommeren ble det jobbet med utredninger, analyser og diskusjoner innenfor fokustemane, men også andre endringer som foreslås til ny arealdel
  • Innspill ble behandlet og konsekvensvurdert og befaringer ble gjennomført

Siste halvdel av 2021

  • Over sommeren ble plandokumentene utarbeidet 
  • Forslag til ny kommuneplanens arealdel ble behandlet politisk og gjort klar til å sendes på høring og offentlig ettersyn

Første halvdel av 2022

  • Planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn i perioden 08.01.2022 - 20.02.2022
  • Eventuelle innsigelser og merknader til planforslaget gjennomgås og planen endres
  • Planen vedtas i Bystyrets junimøte