Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til endring av detaljreguleringsplan for Jensvolldalen kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Hensikten med planen er å legge til rette for en økning av byggehøyder i det nord-østlige byggeområdet fra tilsvarende 4 etasjer til 6 etasjer. Øvrige endringer i planen er etablering av nytt fortau langs den nordligste armen i internveinettet. Det er utaribet ny planbeskrivelse og nye støy- og trafikkvurderinger.

Forslagsstiller er Jensvoll Eiendom AS, og plankonsulent er Norconsult AS.  

Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn på følgende steder: Servicetorget i Bodø rådhus og Stormen bibliotek. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: jonas.bjorklund@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2020/8330. Høringsfristen er 21.august 2021