Byplansjefen har etter delegasjon behandlet saken og fattet slikt vedtak:

"Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Skålbunes Hyttefelt ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring. 

Planforslaget er vist på kart datert 23.05.2019 med plan ID 20017 001 og tilhørende bestemmelser datert 16.05.2019 og planbeskrivelse datert 16.05.2019.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10." 

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig på servicetorget Postgården, Stormen bibliotek og Saltstraumen nærmiljøkontor.

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 12.8.2019.

Uttalelse til planforslaget merkes med referanse: 2017/1038.

Saksbehandler på byplan er David Losvik, david.losvik@bodo.kommune.no. 

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.