Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

VEDTAK

Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rønvikveien 71, Plan ID 2016001 ut til høring og offentlig ettersyn.

Plankartene er vist på kart i målestokk 1:1000 (A3) og 1: 500 (A3), merket Bodø kommune datert 11.03.2019 og 16.08.18. Bestemmelser sist datert 05.06.19 og planbeskrivelse datert 11.03.2019.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10.

Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for en ny dagligvarebutikk, samt etablering av boliger med tilhørende uteoppholdsareal over dagligvarebutikken. Planen legger også til rette for utbedring av nærliggende veier og kryss.

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 30.08.2019.

Uttalelser til planforslaget merkes med referanse: 2017/18937. Saksbehandler på byplan er Kjetil Christensen (kjetil.christensen@bodo.kommune.no). 

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.