Forslaget til reguleringsplan legger til rette for boliger i lavblokk med tilhørende felles uteareal og parkeringskjeller. Det etableres ensidig fortau langs deler av Trålveiens nordre side opp til krysset Garnveien. Frist for uttalelser er 20.4.2020. 

Leder Byutvikling har etter delegasjon gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:  
 
 Forslag til detaljregulering for Trålveien 35, Bodøsjøen/ Alstad/ Grønnåsen legges ut til offentlig ettersyn og sende det til høring. Planforslaget er vist på kart med planID 2019001, datert 05.02.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.02.2020 og planbeskrivelse datert 05.02.2020. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-11, jf. 12-10. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende felles uteareal, samferdselsanlegg og parkeringskjeller. I dag drives det forretningsvirksomhet og verksted på eiendommen. Den eksisterende bebyggelsen og en trafostasjon på tomten skal rives. Adkomsten skjer fra dagens avkjørsel fra Trålveien i sørvest. Det skal etableres ensidig fortau langs deler av Trålveien nordre side opp til krysset Garnveien. 
 
Forslagsstiller og grunneier er eiendomsselskapet Nordykk AS. Plankonsulent er Gnist arkitekter as. 
 
Uttalelser/merknader til forslaget, merket 2018/14016, sendes skriftlig til Bodø kommune, 
Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp 
20.4.2020. Saksbehandler på Byutvikling Plan er Marianne Siiri, marianne.siiri@bodo.kommune.no og Kristin Stavnes Jordbru, kristin.stavnes.jordbru@bodo.kommune.no 
 
 Saksdokumentene finnes på Stormen bibliotek, servicetorget i Rådhuset og i menyen til høyre.