Leder, Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Skavdalslia Studentboliger, Mørkved kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for rivning av eksisterende studentboliger og oppføring av nye. Eksisterende ball- og lekeplass skal reetableres i tilsvarende størrelse som dagens. Det legges til rette for 151 boliger fordelt på 133 hybler og 18 leiligheter. Bebyggelsen planlegges som småhus satt sammen i rekke. For å skape et variert utrykk skal takformen på de forskjellige husene variere. Alle husene skal ha saltak. Bebyggelsen utføres med trekledning som hovedmateriale og med forskjellig farge på husene. Det er lagt vekt på at de nye studentboligene skal fremstå som et helhetlig, men samtidig variert anlegg.

Planforslaget ligger også til offentlig ettersyn på Servicetorget, Bodø rådhus og Stormen biblotek

Nærmere opplysninger om saken fås ved henvendelse til saksbehandler, Stian Aase; stian.aase@bodo.kommune.no.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2020/8663. Høringsfristen er satt til 5. mars 2022.