Planen er et trafikksikkerhets- og miljøtiltak og hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående, syklende og kollektiv. Dagens trefeltsveg skal bygges om til tofeltsveg og det skal etableres sykkelveg med fortau på sørsiden av rv. 80. Planforslaget omfatter ca. 2,9 km lang strekning av rv. 80 fra Hunstadmoen til Bodøelv.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 13.12.2019-31.1.2020. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403,8002 Bodø,eller firmapost‐nord@vegvesen.no.

Dokumentene tilhørende plansaken kan lastes ned fra menyen til høyre. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til planleggingsleder i Statens Vegvesen Stefan Kersting på telefon: 75 58 61 30 eller e-post: stefan.kersting@vegvesen.no.

Høringsfrist er 31.1.2020.