Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Påls vei 8, Sentrum kan legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. 

VEDTAK
Leder for Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljregulering for Påls vei 8, Sentrum ut til offentlig ettersyn og sende det på høring. Planforslaget er vist på kart med plan-ID 2020006, datert 21.9.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.10.2020 og planbeskrivelse datert 21.9.2020. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for å rive eksisterende bebyggelse, og etablere bilforretning med tilhørende verksted og kontor i Påls vei 8.

Forslagsstiller er Påls vei 8 AS, c/o K. S Finans AS og plankonsulent er Norconsult AS.

Plandokumenter er tilgjengelige i menyen til høyre.

Nærmere opplysninger om saken kan fås ved henvendelse til saksbehandler: Stian.aase@bodo.kommune.no

Uttalelser og eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Frist for merknad er 19. desember