Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Øveråsan Vest kan sendes på høring og legges til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal samt teknisk infrastruktur innenfor rammene av områderegulering for Hunstad sør del 2. Planen åpner for inntil 200 boliger.

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan den planlagte bebyggelsen: https://experience.arcgis.com/experience/01ec512b89774856b0744ff794d0ca5e/ 

Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. 

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus og Stormen Bibliotek.

Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: jonas.bjorklund@bodo.kommune.no. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2017/19613

Høringsfristen er 02. september 2023. 

Relevante dokumenter til saken finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l finnes menyen under.