Leder Byutvikling har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

Vedtak
Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med Plan ID 1804_7015 ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget er vist på kart i målestokk 1: 1000, merket Bodø kommune og i bestemmelser sist revidert 11.06.20 og planbeskrivelse datert 24.04.20. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. jf. §12-10. 

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 26.10.2020. 

Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2019/4322.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Rådhuset, Stormen bibliotek, Nærmiljøkontoret Saltstraumen og i menyen til høyre.