Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet denne saken og fattet slik:  


VEDTAK: 

Forslag til detaljregulering for Mørkved handelsområde, Mørkved legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring. Planforslaget er vist på kart med planID 2018007, datert 25.05.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 25.05.2020og planbeskrivelse datert 25.05.2020. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-11, jf. 12-10. 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for handel på Mørkved sør, i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2018-2030. Planen omfatter i tillegg regulering av atkomst og ny rundkjøring fra RV80. 
Eiendommens bruk i dag, herunder hva skal skje med eventuell eksisterende bebyggelse 
I dag benyttes området til bolig og noe jordbruk. I 2012 ble det vedtatt egen områderegulering for Mørkved Sør og i den er området regulert til næring. I kommuneplanens arealdel ble området avsatt til handelsområde for inntil 20 000 m2 BRA handel.  

Adkomsten inn til nærings-/handelsområdet vil være fra RV80 gjennom etablering av rundkjøring. Det vil gjennom planen reguleres inn kommunal vei med adkomst til nærings-/handelsarealene. Bekk som går gjennom området planlegges lagt i rør gjennom nærings-/handelsområdet. Vannledning mv som i dag ligger innenfor nærings-/handelsområdet planlegges lagt om.  


Forslagsstiller er Mørkved handelseiendom AS. Plankonsulent er Norconsult AS. Mørkved handelseiendom AS har inngått opsjonsavtale med de fleste av grunneierne innenfor planområdet om erverv av eiendommene. Det er 1 grunneier som ikke har underskrevet intensjonsavtalen, men har uttrykt positivitet til et fremtidig salg. 

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Rådhuset, Stormen bibliotek og på https://bodo.kommune.no/planprosesser/. 

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 28.08.2020. 

Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2018/3298.