Byplansjefen har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement behandlet ovennevnte sak og fattet slikt vedtak:

Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering for kvartal 5 langs Sjøgata, Sentrum, ut til offentlig ettersyn og sende det til høring. Planforslaget er vist på kart med plan id 2019010, datert 30.09.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 25.10.2019 og planbeskrivelse datert 30.09.2019.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Planområdet ligger i nordre del av kvartal 5 mot Sjøgata, mellom rundkjøringen Sjøgata/Bankgata/ Jernbaneveien og krysset Sjøgata/Biskop Kroghs gate. På motsatt side av Sjøgata ligger Bodø stasjon.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av hotell (Smarthotel), med tilhørende parkering og parkering for utleie, på den ubebygde eiendommen Sjøgata 30 og 32. I tillegg gis mulighet for bevertning, kontor, forretning og tjenesteyting i nybygg. Del av planområdet med eksisterende bygg på Sjøgata 34/36 berøres ikke av planlagt utbygging, men medtas i planen på grunn av krav i gjeldende områderegulering. Denne delen reguleres iht. dagens situasjon med kombinert formål forretning, kontor, tjenesteyting og bolig.

Forslagsstiller er Sjøgata 34/36 AS, som er grunneier, og plankonsulent er Norconsult. Saksbehandler på Byplan er Knut Kaspersen, knut.johan.kaspersen@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader til forslaget, merket 19/2206, sendes skriftlig til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no  innen fristens utløp den 14. desember 2019.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.