Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Kulturhavna, Bodø sentrum kan sendes på høring og legges til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for bruk av Moloveien i tråd med mål i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030, legge til rette for utvikling av Fiskerkaia og at planområdet kan benyttes i forbindelse med Bodø 2024.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget, Bodø rådhus, Stormen bibliotek og kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler, Stian Aase; stian.aase@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no merket med saksnummer 2020/6138. Frist for innspill/merknad er 7. mai 2022