Leder for Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegeringsreglement, behandlet denne saken og fattet slikt vedtak:

VEDTAK

Leder for Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljregulering for Klinkerveien 6 og 8 ut til offentlig ettersyn, og sende det på høring. Planforslaget er vist på kart med plan-ID 1804_2020002, datert 04.11.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.12.2020 og planbeskrivelse datert 11.04.2020.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Sammendrag

Hensikten med planen er å legge til rette for å transformere bygningsmassen/området i Klinkerveien 6 og 8 fra fryseterminalområde til et maritimt og marint senter/havpark. I denforbindelse ønskes uteområder og bebyggelsen gitt ett løft. Det tenkes lagt til rette for et kluster for de som levere varer og tjenester til marine og maritime næringer og et miljø for innovasjon innen havteknologi på Bodø havn. Det er ønskelig å legge vekt på energieffektive og bærekraftige løsninger.

For å gi rom for slik etablering ønskes området regulert til tjenesteyting, næring, kontor, industri, lager og tilhørende parkering. I dag driver enkelte virksomheter innenfor området på dispensasjon, og det er ønskelig å legge planrammer slik at virksomheten kan drives i samsvar med plan og hvor det tas hensyn til parkeringsdekning og uteområder/lagerområder, etc. Planen skal hjemle et potensiale for langsiktig utvikling innen havrelaterte næringer/ havpark.

Plankonsulent er Norconsult AS og tiltakshaver er Løvold Solution.

Nærmere informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kjetil Christensen, e-post; kjetil.christensen@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader til forslaget merkes med 2019/9885 og sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen 08.02.2021.

Plandokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.