Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler  etablering av produksjonsanlegg for grønt hydrogen, inkusive kai og bunkringsanlegg. Produksjonsprosessen innebærer å spalte rent vann med fornybar elektrisitet til hydrogen og oksygen.

Utnyttelse og byggehøyder vil ligge innenfor det som allerede er avklart i gjeldene reguleringsplan. Det vil si inntil 15.000 m2 (BRA) og en byggehøyde på kote +22.0. Det vil bli åpnet for at tanker, tårn, etc. med begrenset utstrekning kan ha en noe høyere byggehøyde.

Anlegget vil bidra til produksjon av en bærekraftig energibærer som bidrar til betydelig CO2 reduksjon. Økt produksjon av grønt hydrogen er et vesentlig tiltak for å nå de nasjonale målsettingene om kutt i klimagassutslipp og CO2 reduksjon innen 2030.

Hydrogenanlegg med lagring av hydrogen i denne størrelsesorden omfattes av storulykkes forskriften som krever samtykke/godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB-samtykke er ikke en del av reguleringsplanarbeidet, men en separat prosess som vil iverksettes senere når dokumentasjonsgrunnlaget for samtykkesøknad foreligger. Utbygging vil ikke kunne starte før dette samtykket foreligger.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget, Bodø Rådhus, Stormen bibliotek og på hjemmesidene til Bodø kommune/planprosesser

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til saksbehandler, Stian Aase; stian.aase@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no merket med saksnummer 2021/5323. Frist for innspill/merknad er 7. mai 2022