Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Kvartal 22, Bodø sentrum kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av eiendommen med en blanding av boliger og næring i sammenheng med bevaring av deler av Herredshuset. Nye formål i arealet med utgangspunkt i dagens Herredshus foreslås til bolig, kontor, forretning og tjenesteyting, (BKB) med et samlet areal på inntil 1500 m² BRA nybygg og ombygging. Parkering til boligene skal løses under terreng, med adkomst fra Gjerdåsveien.

Forslagsstiller er Utbyggings- og Eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og plankonsulent er Boarch AS.  

Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn på følgende steder: Servicetorget i Bodø rådhus og Stormen bibliotek. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: jonas.bjorklund@bodo.kommune.no Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2020/3432. Høringsfristen er 21.august 2021.