Leder Byutvikling har, etter delegasjon gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

Forslag til detaljregulering for Hammarn 6, Sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring. Planforslaget er vist på kart vertikalnivå 1 og 2, med planID 2019019, datert 13.05.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.05.2020 og planbeskrivelse datert 20.05.2020.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-11, jf. 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende uteoppholds- og samferdselsareal. Eksisterende bebyggelse på tomten skal rives.  
Planforslaget foreslår inntil 45 nye boenheter i form av blokkbebyggelse med 5 etasjer og en 6 tilbaketrukket etasje. I tillegg skal det etableres uteoppholdsarealer, fellesareal og parkeringsanlegg under terreng. Planforslaget legger til rette for adkomst fra Hammarn sørvest for byggeområdet, hvor veien videreføres til planlagt p-kjeller under lokk og under terreng. Det etableres ensidig fortau langs Hammarns østlige side fra Fredensborgveien og opp frem til nordre del av Hammarn.

Forslagsstiller er Hammarn 6 Eiendom AS og Plankonsulent er Gnist arkitekter AS.

Uttalelser/merknader til forslaget, merket 2019/8900, sendes skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp 06.07.2020.

Saksbehandler på Byutvikling Plan er Marianne Siiri, marianne.siiri@bodo.kommune.no og Svana Kristin Hollum, svana.k.hollum@bodo.kommune.no

Saksdokumentene finnes på Stormen bibliotek, servicetorget i Rådhuset og i menyen til høyre.