Leder Byutvikling har, etter delegasjon gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet følgende sak og fattet slikt vedtak:

Vedtak:

Forslag til detaljregulering av domkirkekvartalet, Sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planforslaget er vist på kart vertikalnivå 1 og 2 med plan-ID 2020001, datert 1.7.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 2.7.2020 og planbeskrivelse datert 2.7.2020.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12.11, jf. 12-10

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av Bodø domkirke langs Prinsens gate. Utbyggingens skal skje innenfor rammene av utbyggingsprosjektet til Blakstad og Munthe-Kaas fra 1974. I tillegg legger planen til rette for en utvidelse av auditoriet på ca. 52 kvadratmeter. Utvidelsen skal skje under bakken og skal ikke være synlig på bakkenivå. Planen legger også til rette for utforming av nedsenket uteoppholdsareal på nivå med auditorium i underetasje.

I tillegg tas Prinsens gate mellom Torvgata og Professor Schyttes gate samt fortau på sørsiden av Prinsens gate med i planen. Hensikten med dette er å gi rammer for ny utforming av gaten.

Forslagsstiller er Bodø kirkelige fellesråd. Plankonsulent er Arkitektskap AS og Asplan Viak AS. Bodø kommune ved Byutvikling utarbeider plandokumenter.

Uttalelser/merknader til forslaget sendes tilskriftelig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no, merket med saksnummer 2019/2820. Frist for uttalelse er 28. august 2020

Spørsmål om planen kan rettes til Marianne Siiri, marianne.siiri@bodo.kommune.no eller Stian Aase, stian.aase@bodo.kommune.no. 

Saksdokumenter finnes i folkeforum på rådhuset, Stormen bibliotek og i menyen til høyre