Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

VEDTAK 

Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med plan-ID 2017006 Langskjæret ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000 i A2, merket Bodø kommune datert 02.03.2018 og i bestemmelser sist endret 02.03.2018, og planbeskrivelse datert 02.03.2018. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Postgården, Stormen bibliotek og på www.bodo.kommune.no/arealplaner. Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 07.09.2018. Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2019/1094.

Byplansjefen